veľká súťaž

Ochrana osobních údajů a cookies

 • Pojmy:
 • Poskytovatel - Ateli, s.r.o., IČ 29157013, sídlem Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27472.
 • Uživatel - fyzická osoba, která uzavírá s poskytovatelem smlouvu o službách dle Všeobecných obchodních podmínek - služby virtuální galerie blíže zde

 • 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • 1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení GDPR je poskytovatel.
 • 1.2 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • 1.3 Poskytovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • 1.4 Poskytovatel zpracovává osobní údaje, které mu uživatel poskytl nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Smlouvy o službách dle Všeobecných obchodních podmínek - služby virtuální galerie blíže zde.
 • 1.5 Poskytovatel zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy uživatele.
 • 1.6 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  1. plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  2. oprávněný zájem poskytovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • 1.7 Účelem zpracování osobních údajů je:
  1. poskytování službe a výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o službách; při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro její řádné dokončení a poskytování služeb, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy o službách, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu o službách uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit,
  2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • 1.8 Ze strany poskytovatele dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním dává uživatel svůj výslovný souhlas.
 • 1.9 Poskytovatel uchovává osobní údaje:
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o službách a uplatňování nároků z ní eventuálně vyplývajících (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • 1.10 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů poskytovatel osobní údaje vymaže.
 • 1.11 Příjemci osobních údajů (subdodavatelé poskytovatele) jsou subjekty:
  1. podílející se na dodání služeb
  2. zajišťující služby virtuálního prostoru
  3. zajišťující marketingové služby
 • 1.12 Poskytovatel má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 • 1.13 Za podmínek stanovených v GDPR má uživatel právo:
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů elektronicky na adresu helpdesku
 • 1.14 Dále má uživatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
 • 1.15 Poskytovatel prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • 1.16 Poskytovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 • 1.17 Odesláním registračního formuláře potvrzuje uživatel, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 • 1.18 Uživatel s těmito podmínkami ochrany osobních údajů souhlasí a prohlašuje, že je s nimi seznámen a že je v celém rozsahu přijímá uzavřením smlouvy o službách, účastí v soutěži, přihlášením se k odběru novinek, přispěním v diskusi, použitím zákaznického servisu, vyplněním emailové adresy i při neodeslání objednávky, přihlášením k odběru notifikací v prohlížeči aj.
 • 1.19 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. O novém znění podmínek bude uživatel informován.